เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จัดโครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ หลักสูตรมิติใหม่ มาตรฐานข้าราชการไทยหัวใจธรรมาภิบาล

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมกรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ หลักสูตรมิติใหม่ มาตรฐานข้าราชการไทยหัวใจธรรมาภิบาล โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จัดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และข้าราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นข้าราชการ โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติ อีกทั้งเป็นการพัฒนาข้าราชการให้มีพฤติกรรมในการทำงานภายใต้จิตสำนึก ทัศนคติที่ดีตามกรอบจริยธรรมของหลักธรรมาภิบาลข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการบูรณาการและการเชื่อมโยงงานปศุสัตว์ในสภาวะแห่งการปฏิบัติงานภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.

             สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “คนราชการ ตามรอยพระบาทช่วยชาติอย่างไร” และหัวข้อ “หลักคิดจรรยา ธรรมาภิบาลที่หายไป” โดยพันโทดนัย สุมานิก หัวหน้าแผนกยุทธการและการฝึก กองยุทธการและการข่าว กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เข้าใจปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน บทบาทหน้าที่และค่านิยมของการเป็นข้าราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ และหลักการครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และข้าราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 258 คน

พิมพ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมาจดทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยทั้ง 2 วันที่ผ่านมา มีนายจ้างในจังหวัดนครปฐมจำนวน 116 ราย นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามมาจดทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานไปแล้ว จำนวน 847 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการสัตว์ทหารบก คอยให้บริการตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระบบ

             จากข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครปฐม ปี 2557 มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 74,944 คน มีแรงงานต่างด้าวยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน ปี 2557 จำนวน 56,688 คน ประกอบด้วยสัญชาติพม่า 52,071 คน สัญชาติกัมพูชา 2,772 คน และสัญชาติลาว 1,845 คน ในส่วนของสรุปยอดรับแบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มายื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 มีนายจ้างจำนวน 4,123 ราย ที่มีแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนผิดกฎหมาย โดยเป็นสัญชาติพม่า 14,991 คน สัญชาติลาว 14,991 คน และสัญชาติกัมพูชา 6,861 คน รวมทั้งสิ้น 25,148 คน จึงขอให้นายจ้างและสถานประกอบการพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนประวัติและไม่มีใบอนุญาตทำงานให้ไปจดทะเบียนและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย หลังจากได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จะได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราวและทำงานเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และจะต้องทำงานกับนายจ้างให้ตรงตามสถานที่และประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาต

             ทั้งนี้ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จะเปิดให้บริการทุกวัน ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ในเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะหยุดทำการเพียง 1 วัน คือวันที่ 12 สิงหาคม 2557 สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางได้ที่ www.doe.go.th/nakhonpathom หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 034-250861-2 , 034-213283-4

พิมพ์

กอ.รมน.นครปฐม ให้สถานีวิทยุชุมชนที่เปิดออกอากาศเปิดเพลงชาติ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             พันเอกเชื้อชาย ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.นครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก พลตรีสนธิรัตน์ นาครัตน์ ผอ.ศตส.กอ.รมน. ว่าขอให้สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดตามเงื่อนไขที่ทาง กสทช. และฝ่ายทหารได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่วางไว้ ซึ่งในขณะนี้ที่จังหวัดนครปฐมมีการทยอยเปิดแล้วประมาณ 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีวิทยุบางแก้วเรดิโอ สถานีวิทยุบลูสเตชั่น สถานีวิทยุวัดยายส้ม สถานีวิทยุวัดตุ๊กตา สถานีวิทยุชบาเรดิโอ และกำลังทยอยเปิดเพิ่มเติมตามลำดับ แต่เพื่อให้เป็นตามแนวทางของคณะรักษาความสงบในการปฏิรูปประเทศจึงขอความร่วมมือจากสื่อสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้ดำเนินการสร้างอุดมการณ์ให้คนในชาติมีความรักความสามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยดำเนินการตามปรัชญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการเปิดเพลงชาติในเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น. ทุกวัน จะต้องมีการถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักทุกวันในช่วงตั้งแต่ 19.30 น. และ ในทุกโอกาสที่ทาง คสช. มีการออกประกาศและคำสั่ง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ขอให้ทุกสถานีได้ดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณเชื่อมต่อจากสถานีวิทยุกองทัพบกทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยตรง