เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

นครปฐมจัดงานรวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในการจัดโครงการสัมมนารวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง ที่ห้องประชุมสโมสรแหล่งชุมนุม กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน 60 คน จากพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดนครปฐมเข้ารับการอบรม โดยครูบัญชีอาสาเป็นบุคลากรที่ทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐมคัดเลือกบุคคลที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัวชุมชน โดยมีพื้น อสม. อปม. ข้าราชการ ผญบ. ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะการลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรชาวนา ซึ่งการทำบัญชีจะเป็นหัวใจในการวางแผนลดต้นทุน ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช น้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ทำบัญชีจะสามารถวิเคราะห์ต้นทุนในอดีต มาทำเป็นต้นทุนปัจจุบันเพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตซึ่งก็คือการปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตครั้งต่อไป ทั้งนี้จะมี นายสุธรรม จันทร์อ่อน ครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศปี 2553 จากอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นวิทยากร จะมีการซักซ้อมการจัดทำบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าว มีการประกวดครูบัญชีดีเด่น ปี 2557 โดยมีการคัดเลือกกันเองของชมรมครูบัญชี ทั้งนี้กรมส่งเสริมบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล พร้อมนำพระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่องความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมแจกป้ายสติ๊กเกอร์ “บ้านนี้รักษาศีล 5” แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มายึดถือปฏิบัติในการมีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี และมีสันติสุข

             สำหรับกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนี้ จังหวัดนครปฐมจัดขึ้นเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ อีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรอยู่ภายใต้พระโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น และสันติสุข ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง ลดความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน พร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก ในการรักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

พิมพ์

กรมการสัตว์ทหารบกเตรียมจัดงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ" ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคมนี้ ที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลตีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก , ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน , ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ โดยกรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานราชการต่างๆ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณซุ้มพุทธมามกะ และลานน้ำพุด้านทิศเหนือ องค์พระปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้มีความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ยิ่งขึ้น และได้รับความบันเทิงโดยมีกิจกรรมที่จะจัดแสดงเป็นสื่อกลาง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ คสช. ในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้แสดงออกในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ โดยมีกรมสัตว์ทหารบกและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

             สำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย การบรรยายธรรมโดยพระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 การขับร้องเพลงร่วมกัน การแสดงดุริยางค์กองทัพบก การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงความสามารถสุนัขทหาร การบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ การบริการทางการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ การแสดงรถม้า การบริการตัดผม การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คลินิกการเกษตร นิทรรศการและสาธิตของหน่วยงานต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP และสินค้าราคาถูกจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย