เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557

             วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่บริเวณวัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี อย่างหาที่สุดมิได้

             นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านผลการผลิตทางการเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ และคลินิกกฎหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้นับได้ว่า เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสบปัญหา สามารถที่จะได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบถ้วนรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

             โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายใช้ความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองอย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้ชุมชนเกิดความมั่นคงแข็งแรง นำไปสู่ความสงบสุขของบ้านเมือง จากนั้นได้นำผู้ร่วมงานถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการปกป้องเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการกระทำทุจริต และสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ตลอดจนรักใคร่ ปรองดองสมานฉันท์ ไม่แบ่งกลุ่มไม่แบ่งฝ่าย ไม่แสดงสัญลักษณ์ใดๆ ให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป

             หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบธงตราสัญลักษณ์ร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก่ตัวแทนองค์การบริการส่วนตำบลแหลมบัว , องค์การบริการส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ และ องค์การบริการส่วนตำบลศรีษะทอง พร้อมมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร อีกทั้งมอบกล้าผัก/เมล็ดพันธุ์ผัก และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแหลมบัว และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ บริการตรวจสุขภาพเด็ก นิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันเกษตรกรของจังหวัดนครปฐม โดยมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดส่วนหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปยังศาลากลางจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมส่วนหน้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 39 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนได้รับความพึงพอใจ ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมอย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 สำนักงานจังหวัดนครปฐม มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม และคณะทำงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมทั้งให้บริการประชาชนด้านต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ

             สำหรับการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมส่วนหน้า ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม มี 2 อาคาร โดยอาคาร 1 จะมีหน่วยงานที่ให้บริการ ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัด ส่วนอาคารที่ 2 มีหน่วยงานที่ให้บริการ ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงานที่คอยให้บริการประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

พิมพ์

วันแรกของการเปิดศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่จังหวัดนครปฐม มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนกว่า 350 คน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ซึ่งได้เปิดดำเนินการเป็นวันแรก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนายจ้างในจังหวัดนครปฐม จำนวน 60 ราย ให้ความร่วมมือนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ผิดกฎหมาย มาจดทะเบียนกว่า 350 คน สำหรับขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้จัดหน่วยบริการไว้เป็น 7 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการสัตว์ทหารบก คอยให้บริการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากจุดประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม จุดตรวจสอบเอกสาร รับบัตรคิว จุดตรวจปัสสาวะ จุดพักรอก่อนทำบัตร ซึ่งในส่วนของการทำบัตรจะต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ ชำระค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานไม่เกิน 8 เดือน 900 บาท ค่าทำทะเบียนประวัติ 80 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น คนละ 3,080 บาท หลังจากได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน จะได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราวและทำงานเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และจะต้องทำงานกับนายจ้างให้ตรงตามสถานที่และประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาต

             นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดแคลนแรงงานไทยทำให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อให้กิจการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครปฐม ปี 2557 มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 74,944 คน มีแรงงานต่างด้าวยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน ปี 2557 จำนวน 56,688 คน ประกอบด้วยสัญชาติพม่า 52,071 คน สัญชาติกัมพูชา 2,772 คน และสัญชาติลาว 1,845 คน ในส่วนของสรุปยอดรับแบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มายื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 มีนายจ้างจำนวน 4,123 ราย ที่มีแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนผิดกฎหมาย โดยเป็นสัญชาติพม่า 14,991 คน สัญชาติลาว 14,991 คน และสัญชาติกัมพูชา 6,861 คน รวมทั้งสิ้น 25,148 คน

             ทั้งนี้ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จะเปิดให้บริการในเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งนายจ้างสามารถนำแรงงานต่างด้าวเดินทางมาจดทะเบียนได้ที่บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ในวันและเวลาราชการ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวสามารถรองรับการให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ประมาณวันละ 300 – 400 คน