เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10403236 341342412699277 8746276249110464950 n

ที่หอประชุมพญนาครินทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขจัด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการให้...ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ตลอดจนเป้นศูนย์ข่าวรับแจ้งเบาะแส ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า แรงงานต่างด้าว และอื่น ๆ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฯ ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341342022699316&set=a.341341452699373.1073742334.100004705626042&type=1&theater

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2557

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

             วันที่ 30 ก.ค. 57 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีการแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงชุดเซิ้งอิ้นกอน จากวิทยาลัยนาฏศิลปะ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คือติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557 การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2557 รวมทั้งการดำเนินงานของ คสช. ซึ่งกรมการสัตว์ทหารบก เตรียมกำหนดจัดงานกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้บริการประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้นำเสนอโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, โครงการทำบุญทั้งจังหวัด “นครปฐมวัดร่มเย็น” ประจำปีงบประมาณ 2557 หมู่บ้านรักษาศีล 5, พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดชุมนุมศรัทธา และโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการประชาชนในการร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งขอคำปรึกษาและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

             วันที่ 29 ก.ค. 57 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งในขณะนี้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานจำนวนกว่า 40 คน ให้ทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมได้ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในทุกเรื่องราว และเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน จังหวัดนครปฐมยังได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าขึ้นที่บริเวณอาคารหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐมอีกหนึ่งแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่นอกเมือง นอกจากนั้นยังมีการเปิดศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนไปใช้บริการ ซึ่งชาวจังหวัดนครปฐมสามารถไปใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมได้ คือ 1.ร้องเรียนร้องทุกข์ 2.รับบริการข้อมูลข่าวสาร 3.ขอคำปรึกษาและรับเรื่องปัญหาความต้องการของประชาชน 4.ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น สายด่วนหมายเลข 1567 โทรศัพท์ 034-340155-6 โทรสาร 034-340157-8