เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ร่วมระดมสมองทุกภาคส่วนราชการ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ร่วมระดมสมองทุกภาคส่วนราชการเขียนข้อปัญหา/การแก้ไขเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

พิมพ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ ประชุมวางแผนงานการสมานฉันท์ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

พิมพ์

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีแห่พระแสงราชศาสตราวุธ เนื่องในงาน “ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์”

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต         เป็นประธานในพิธีแห่พระแสงราชศาสตราวุธ เนื่องในงาน “ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน เพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง  ได้จดจำประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสร็จเยือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อครั้งอดีต ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวภูเก็ตที่หาที่สุดมิได้  และสร้างเกียรติภูมิให้แก่ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ที่ได้ปฏิบัติงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ รวมทั้ง การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสู่อนุชนรุ่นหลัง