เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมมอบป้ายเกียรติคุณบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบป้ายเกียรติคุณ “โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ จังหวัดนครปฐม” แก่ชุมชนที่เป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม ซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิตและสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการทำงานที่รีบเร่งแข่งกับเวลา ทำให้ประชาชนละเลยต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีขยะเกิดขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน มีโรคติดต่อหลายชนิดที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสนับสนุน และพัฒนาจนดื้อต่อการรักษาทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้ดำเนินโครงการ “บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ จังหวัดนครปฐม ปี 2558” โดยเริ่มที่ประชาชนดูแลตนเอง พฤติกรรมอนามัย สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ความสะอาดของห้องสุขา การมีน้ำดื่มสะอาด และมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน มีการดำเนินการหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน และหน่วยงานสาธารณสุข ในทุกอำเภอเพื่อเป็นต้นแบบฯ จำนวน 13 แห่ง

             สำหรับจังหวัดนครปฐมมีหมู่บ้านที่ได้รับมอบป้ายเกียรติคุณ จำนวน 11 แห่ง ได้แบ่งหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดการที่ดี เป็น 3 ระดับ คือ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บ้านคอกช้าง หมู่ 6 ตำบลแหลมบัว และบ้านใต้(กลาง) หมู่ 1 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี, บ้านหัวอ่าว หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน, ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม, บ้านวังไทร หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน และ หมู่ 7 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม ระดับดี จำนวน 3 แห่ง คือ บ้านเกาะถ่าน หมู่ 11 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม, บ้านดอนกำเพา หมู่ 4 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน และบ้านบางม่วง หมู่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน ระดับพอใช้ จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่ 2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน และบ้านหนองจอก หมู่ 16 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พิมพ์

ผวจ.นครปฐมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่” แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดนครปฐมที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมมีกลไกการทำงานในระดับจังหวัดเพื่อให้จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ โดยนำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 และมติสมัชชาสุขภาพด้านยาสูบตลอดจนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554-2573 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม

            ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 14 หน่วยงาน ดังนี้ การดำเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ด้วยหลักการ 1 S 3 C (S= SEARCH ค้นหา C = CASESSION บำบัดรักษา C = CAMPAIN รณรงค์ C = CLOSE FOLLOW UP ติดตามอย่างใกล้ชิด) ทำให้มีสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ มีสถาบันการศึกษาจำนวน 12 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา โรงเรียนบางเลนวิทยา และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

             สำหรับการส่งเสริมผู้เสพยาสูบ ลด เลิกการเสพยาสูบ มีหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการลด เลิกเสพยาสูบ ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครปฐม เป็นแม่ข่ายสนับสนุนบริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลและชุมชนโดยผลิตน้ำยาเพื่อการเลิกบุหรี่ เพื่อให้บริการเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนไม่คิดค่าบริการ และ โรงพยาบาลพุทธมณฑล มีการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ครบวงจรและสนับสนุนการเลิกบุหรี่ในชุมชน ซึ่งผลการส่งเสริมผู้เสพยาสูบ ลด เลิกการเสพยาสูบ จังหวัดนครปฐมของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ ทำให้ผู้สูบบุหรี่จำนวน 1,351 คน เลิกสูบบุหรี่ได้นานติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน จำนวน 451 คน คิดเป็น 33.8% ลดปริมาณการสูบ จำนวน 900 คนคิดเป็น 66.2 %

พิมพ์

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนอาชีพให้กับผู้พิการ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนอาชีพให้กับผู้พิการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้พิการในด้านต่างๆ ทั้งนี้โรงพยาบาลนครปฐมได้รับผู้พิการที่มีความพิการด้านร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ชื่อนายเอกยุทธ ศรีเพชร อยู่บ้านเลขที่ 186/83 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้เข้าทำงานในแผนกเภสัชกรรม งานคลังยา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเป็นการขอบคุณที่เป็นหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้พิการและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆในจังหวัดนครปฐม