เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 รองรับการตรวจประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร.ในปี พ.ศ. 2559

             วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายจำเริญ ทิพยญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดนครปฐมประสบความสำเร็จ สามารถผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งมีความพร้อมสามารถส่งเข้าชิงรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Pubic Sector Management Quality Award) ในปี พ.ศ. 2559 ต่อไป

             นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานปีละ 2 หมวด และเมื่อส่วนราชการดำเนินการครบทั้ง 6 หมวดแล้ว ได้จัดให้มีการตรวจรับรองฯ รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2555 – 2557 และการตรวจรับรองฯ รอบที่ 2 โดยนำเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ไปตรวจรับรองฯ ส่วนราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน รอบที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2556 และจะต้องได้รับการตรวจรับรองฯ รอบที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินฯรอบที่ 2 จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน จากส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร สำนักงาน ก.พ.ร. มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ด้วย

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมออกตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เขียงสะอาด

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมออกตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เขียงสะอาด สร้างความเชื่อมั่นก่อนถึงมือผู้บริโภค

             วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด นายอำเภอเมืองนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ บริเวณตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดล่าง) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบใบรับรอง เขียงสะอาดแก่ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อเนื้อหมู เป็ด ไก่ ที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

             นายสาโรช งามขำ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เขียงสะอาด สู่โครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากกระบวนการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลี้ยงสัตว์จากฟาร์มมาตรฐาน สู่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดก่อนถึงผู้บริโภค ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมได้รับรองฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 569 ฟาร์ม รับรองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 103 แห่ง รับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 78 แห่ง โดยแต่ละการรับรองมีการเก็บตัวอย่างน้ำ อาหาร เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ทุกๆ 3 – 6 เดือน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ สารตกค้าง ยาตกค้าง หรือสารก่อมะเร็ง

             ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เน้นย้ำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากร้านจำหน่ายที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยสังเกตตราสัญลักษณ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย เขียงสะอาด เพื่อได้มั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยมั่นใจต่อการบริโภค มีระบบตรวจสอบและระบบสอบย้อนกลับจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด กลับไปต้นทาง คือ ฟาร์ม

พิมพ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 19.29 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

             โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 10 แห่ง และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงทอดพระเนตรการแสดงจากตัวแทนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และโรงเรียนเครือข่าย ถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ และซักถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

             สำหรับจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดระยะเวลา 12 ปี ภายใต้การควบคุมกำกับงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม จากทุกภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ปี 2558 มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE กลุ่มอายุ 10 - 24 ปี เข้าร่วมเป็นสมาชิกร้อยละ 90.16 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการต้นแบบระดับเพชร และชมรมในสถานศึกษาต้นแบบระดับทอง อย่างละ 1 แห่ง ตลอดจนมีการดำเนินโครงการใครติดยายกมือขึ้น และจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการมาโดยต่อเนื่อง

             ในส่วนของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ได้น้อมนำหลักดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวกันดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความสนใจและความชอบของตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเป็นอย่างดี