เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

             วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ 12 ปี โดยนายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลังของประชาชน โดยใช้กระบวนการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

             สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558 กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 182 กองทุน รวมยอดบริจาคได้ถึง 1,004,581 บาท อีกทั้งมอบเกียรติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้สนับสนุนให้สมาชิกลด ละ เลิกยาเสพติด และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการทองทุนแม่ของแผ่นดิน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน และสินค้า OTOP อีกด้วย

พิมพ์

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนสิงหาคม 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2558

             วันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ บริเวณวัดห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยม่วงและตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 40 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์คนพิการ จำนวน 5 รายๆ ละ 2,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงานเหล่ากาชาด , มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชน จำนวน 100 ชุด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อุปกรณ์กีฬา และยารักษาโรค แก่โรงเรียนต่างๆ โดยโรงเรียนการบิน กำแพงแสน นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการเงินออมเพื่อน้อง แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จำนวน 83,000 บาท อีกด้วย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ และปลูกต้นไม้บริเวณวัดห้วยม่วงอีกด้วย

พิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 2

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 2 โดยรวบรวมสาระน่ารู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจของคณะวิชาต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาข้อมูลในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร

             วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 2 “เปิดประตูสู่ศิลปากร” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม 2558 เพื่อแสดงศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งมีบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่างๆ หลากหลายสาขาวิชา ทั้งศิลปะ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยรวบรวมสาระน่ารู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจ ของคณะวิชาต่างๆ จากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วังท่าพระ และตลิ่งชัน ให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ได้ศึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ “สุข...พอดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งมีหลักสูตรการเรียนการสอน การแนะแนวศึกษาต่อ การออกบูธของคณะวิชาต่างๆ การเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ค่ายนักสืบน้อย ตรวจสุขภาพและให้ความรู้โรคเรื้อรัง การแสดงดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่ง และดนตรีสากล การจำหน่ายหนังสือ สินค้า OTOP และสินค้าราคาถูกจากสหกรณ์จังหวัดนครปฐม อีกด้วย

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใช้สังคมด้วยความมุ่งมั่นแห่งปณิธาน “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” และวิสัยทัศน์ “ศิลปากร...มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่น ซึ่งถือเป็นรากเหง้าแห่งศิลปะ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ การพัฒนาองค์ความรู้โดยการประยุกต์ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ทำให้เกิดศาสตร์ด้านใหม่ๆ และความเป็นเอกภาพที่อยู่บนความหลากหมายของคณะวิชา ที่มีการบูรณาการหลักสูตรและสร้างผลงานอย่างมากมาย จนเป็นที่ประจักษ์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญยิ่งต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และทักษะที่ทันยุคทันสมัย แต่ยังดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม สิงแวดล้อม และสาธารณะชน