เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เปิดศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้าที่นครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์บริการร่วมใจ ณ เซ็นทรัลศาลายาเพื่อให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ

             วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม และเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมเปิดศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้า เป็นแห่งที่ 2

             นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้า หรือ Government Service Point ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งแห่งแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ที่สามารถรับบริการหลายงานบริการได้ ณ จุดเดียว ในสถานที่ที่เดินสะดวกอย่างห้างสรรพสินค้า และสามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้หลังเวลาเลิกงานและในวันหยุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

             สำหรับศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ มีการให้บริการงานจากหน่วยงานภาครัฐที่หลากหลาย อาทิ ที่ทำการปกครอง ให้บริการทำบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ให้บริการยื่นรับจดทะเบียนพาณิชย์ ชำระภาษีป้าย ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขออนุญาตปลูกสร้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้บริการจดทะเบียนคนพิการ การขออนุญาตจัดตั้งหอพัก การกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานขนส่งจังหวัด ให้บริการชำระภาษีรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ให้บริการชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งน้ำประปา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้บริการข้อมูลสิทธิต่างๆ และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วมใจฯ เปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณลานจอดรถทางเข้า G5 โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ และชั้น 7 โซนเครื่องนอน ห้างสรรพสิค้าเซน โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ทั้งนี้จะขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆในเครือเซ็นทรัลต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/gpointthailand

พิมพ์

ตำรวจภูธรภาค 7 จัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ตำรวจภูธรภาค 7 จัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ที่หอประชุมชุณหวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตำรวจภูธรภาค 7 จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์พุทธศิลปะไทย อีกทั้งส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน ทั้งในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้เพื่อนำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 สนับสนุนการศึกษาบุตรของข้าราชการตำรวจ ตลอดจนนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานตำรวจให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

             สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่สนใจ นำพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น 2,702 รายการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย นำโดย พยัพ คำพันธุ์ พร้อมด้วยบรรดาเซียนพระเครื่องชื่อดังเป็นจำนวนมาก อีกทั้งชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์ ชมรมผู้สื่อข่าวและช่างภาพพระเครื่อง ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม และนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ นอกจากนี้ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานพร้อมศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวมด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ในโอกาสต่อไป

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 6

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 6 ในหมวดอักษร กบ ซึ่งหมายถึง ก้าวหน้า ร่ำรวย มากด้วยบารมี สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

             วันที่ 29 สิงหาคม 2558 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

             นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดประมูลหมายเลขรถเลขสวยในครั้งนี้ เพื่อนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกการประมูลเป็นการทั่วไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อนำเงินรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ซึ่งเงินกองทุนฯดังกล่าวจะนำไปรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย สำหรับการประมูลที่ผ่านมาทั้ง 5 ครั้ง มียอดเงินรายได้เข้ากองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 104,314,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2552 - 2557 จังหวัดนครปฐมได้รับเงินอนุมัติค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 176 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 9,512,300 บาท

             สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข ในหมวดอักษร กบ ซึ่งหมายถึง ก้าวหน้า ร่ำรวย มากด้วยบารมี เข้าประกอบพิธีอธิษฐานจิต โดยหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน อำเภอกำแพงแสน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชนะการประมูล ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียน กบ 9999 นครปฐม ด้วยราคาปิดประมูลที่ 1,700,000 บาท คือ นายพิมาย ศรีบุญรอด เจ้าของกิจการรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่อำเภอบางเลน โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานมอบป้ายทะเบียนและภาพองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนยอดนิยม ได้แก่ กบ 8888 ด้วยราคาปิดประมูล 1,110,000 บาท , กบ 1111 ด้วยราคาปิดประมูล 900,000 บาท , กบ 5555 ด้วยราคาปิดประมูล 777,777 บาท , กบ 7777 ด้วยราคาปิดประมูลที่ 555,000 บาท และ กบ 8899 ด้วยราคาปิดประมูล 480,000 เป็นต้น