เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

โครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             สถาบันพัฒนาครูคณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา และผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2558

             วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา และผลิตภาพของจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครูคณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้เลือกจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัด 1 ใน 4 ของประเทศ จัดทำระบบแนะแนวร่วมระหว่างสถาบันศึกษาสายสามัญกับสายวิชาชีพ

             ทั้งนี้ อาชีวศึกษานครปฐม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือของครูแนะแนวที่มีบทบาทต่อการเลือกเรียนด้านอาชีวศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างระบบแนะแนวร่วมระหว่างสถานศึกษาสายสามัญกับสถานศึกษาสายวิชาชีพของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติของครูผู้ปกครองให้เกิดการยอมรับการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นฐานการประกอบอาชีพในอนาคตและตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนให้ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทางเลือกในการศึกษาสายอาชีพที่ตรงกับความต้องการและทักษะของตนเอง นอกจากนี้เป็นการขับเคลื่อนอัตราการเรียนต่อของนักเรียน ระดับอาชีวศึกษาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหารและครูแนะแนวจากโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 100 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน รวม 200 คน

พิมพ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเททองหล่อพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง”

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ 6 ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

             วันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 14.14 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ 6 ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ คณะกรรมการจัดงาน และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

             จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ และเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนัมสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประธานสงฆ์ถวายศีล นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้าหล่อรูปเหมือนพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ 6 ทรงถือสายสูตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา หลังจากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

             โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานของที่ระลึก แก่ผู้อุปการคุณให้การสนับสนุนมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย จำนวน 100 ราย นางจรีพร เทพผดุงพร ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 บาท และเพื่อใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 100,000 บาท

             สำหรับพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ ปัจจุบันรูปร่างพระสังขารยังคงอยู่ในสภาพไม่เน่าเปื่อย ประดิษฐานอยู่ที่วัดเป่าหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมอายุถึงปัจจุบันประมาณ 1,294 ปี ซึ่งมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ได้นำมาเป็นต้นแบบในการสร้างรูปเหมือน และจะประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ไทย-จีน ได้สักการบูชา ณ หอบูรพาจารย์ ชั้น 2

             ในส่วนของมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 1 บ้านพริก ถนนพุทธมณฑลสาย 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และการสังคมสงเคราะห์ ก่อตั้งโดยพระวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ รวมเนื้อที่กว่า 10 ไร่

พิมพ์

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนองค์พระปฐมเจดีย์

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ปีที่ 24 และพิธีมอบทุนแก่พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 13,593,500 บาท

             วันที่ 13 กันยายน 2558 ที่บริเวณหน้ากุฏิศรีสุนทรนาฏ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ ปีที่ 24 และพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ ของพระเดชพระคุณฯ พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ ผู้มีเมตตาธรรม ในการจัดตั้งกองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ อีกทั้งเพื่อให้ผู้รับทุน มีความใกล้ชิด ซาบซึ้งและผูกพันกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามภายหลัง นอกจากนี้เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาปสาทะ แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ ทุกรูปอีกด้วย

             สำหรับพิธีมอบทุนในปีนี้ มีพระภิกษุสามเณร เข้ารับทุน จำนวน 77 ทุน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา จำนวน 1,350 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 960 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 583 ทุน ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 105 ทุน ระดับอุดมศึกษา จำนวน 442 ทุน ทุนอาหารกลางวันและทุนสนับสนุนพิเศษอื่นๆ จำนวน 112 ทุน รวม 4,120 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,593,500 บาท