เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมมอบป้ายเกียรติคุณบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบป้ายเกียรติคุณ “โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ จังหวัดนครปฐม” แก่ชุมชนที่เป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม ซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิตและสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการทำงานที่รีบเร่งแข่งกับเวลา ทำให้ประชาชนละเลยต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีขยะเกิดขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน มีโรคติดต่อหลายชนิดที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสนับสนุน และพัฒนาจนดื้อต่อการรักษาทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้ดำเนินโครงการ “บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ จังหวัดนครปฐม ปี 2558” โดยเริ่มที่ประชาชนดูแลตนเอง พฤติกรรมอนามัย สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ความสะอาดของห้องสุขา การมีน้ำดื่มสะอาด และมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน มีการดำเนินการหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน และหน่วยงานสาธารณสุข ในทุกอำเภอเพื่อเป็นต้นแบบฯ จำนวน 13 แห่ง

             สำหรับจังหวัดนครปฐมมีหมู่บ้านที่ได้รับมอบป้ายเกียรติคุณ จำนวน 11 แห่ง ได้แบ่งหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดการที่ดี เป็น 3 ระดับ คือ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บ้านคอกช้าง หมู่ 6 ตำบลแหลมบัว และบ้านใต้(กลาง) หมู่ 1 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี, บ้านหัวอ่าว หมู่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน, ชุมชน 789 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม, บ้านวังไทร หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน และ หมู่ 7 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม ระดับดี จำนวน 3 แห่ง คือ บ้านเกาะถ่าน หมู่ 11 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม, บ้านดอนกำเพา หมู่ 4 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน และบ้านบางม่วง หมู่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน ระดับพอใช้ จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่ 2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน และบ้านหนองจอก หมู่ 16 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม