เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ผวจ.นครปฐมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่” แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดนครปฐมที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมมีกลไกการทำงานในระดับจังหวัดเพื่อให้จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ โดยนำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 และมติสมัชชาสุขภาพด้านยาสูบตลอดจนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554-2573 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม

            ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 14 หน่วยงาน ดังนี้ การดำเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ด้วยหลักการ 1 S 3 C (S= SEARCH ค้นหา C = CASESSION บำบัดรักษา C = CAMPAIN รณรงค์ C = CLOSE FOLLOW UP ติดตามอย่างใกล้ชิด) ทำให้มีสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ มีสถาบันการศึกษาจำนวน 12 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา โรงเรียนบางเลนวิทยา และโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

             สำหรับการส่งเสริมผู้เสพยาสูบ ลด เลิกการเสพยาสูบ มีหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการลด เลิกเสพยาสูบ ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครปฐม เป็นแม่ข่ายสนับสนุนบริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลและชุมชนโดยผลิตน้ำยาเพื่อการเลิกบุหรี่ เพื่อให้บริการเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนไม่คิดค่าบริการ และ โรงพยาบาลพุทธมณฑล มีการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ครบวงจรและสนับสนุนการเลิกบุหรี่ในชุมชน ซึ่งผลการส่งเสริมผู้เสพยาสูบ ลด เลิกการเสพยาสูบ จังหวัดนครปฐมของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ ทำให้ผู้สูบบุหรี่จำนวน 1,351 คน เลิกสูบบุหรี่ได้นานติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน จำนวน 451 คน คิดเป็น 33.8% ลดปริมาณการสูบ จำนวน 900 คนคิดเป็น 66.2 %