เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 แห่ง ที่ดำเนินกิจกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานหลักในส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบการดำเนินการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอและท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ทั้งนี้ในปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ อาทิ ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ ตลาดสีเขียว สถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP ต้นแบบ ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ร้านชำตัวอย่างนำร่อง ตำบลต้นแบบการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โดยได้ดำเนินการในทุกๆอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม