พิมพ์

จังหวัดนครปฐมคัดเลือกสุขาสะอาด มาตรฐาน HAS จังหวัดนครปฐม ปี 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีการจัดการส้วมสาธารณที่ดี ยั่งยืน สะอาดได้มาตรฐาน เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณ HAS ของกรมอนามัย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย ดำเนินการในทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีส้วมสะอาดน่าใช้ ถูกหลักสุขภิบาล ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้มีการคัดเลือกสุขาสะอาด มาตรฐาน HAS จังหวัดนครปฐม ปี 2558 ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

             ประเภทสถานที่ราชการระดับตำบล ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมศาลา ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคลองบางกระทึก อำเภอสามพราน โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงโชคประทิน ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน และประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา อำเภอสามพราน