เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ ในพื้นที่อำเภอบางเลน

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

             วันที่ 23 กันยายน 2558 นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบางเลน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางเลน ได้แก่ นางสาวพัชรี ชัยยะ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพญา , นายพิน กรรณ์สนธิ์ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 1 ตำบลลำพญา , นายสุนทร ทองลอย บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลา และ นายอนันต์ คงคาหลวง บ้านเลขที่ 298 หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

             นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 24 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,889,137 บาท สำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่จะใช้งบประมาณ 80,000 - 120,000 บาท ส่วนการปรับปรุง ซ่อมแซม จะพิจารณาจากสภาพบ้านตามความเป็นเป็นจริง โดยคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งการสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอต่างๆ อีกทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสาในพื้นที่ ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอีกด้วย