พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกันยายน 58

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกันยายน 2558

             วันที่ 23 กันยายน 2558 ที่บริเวณวัดสุขวัฒนาราม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาด นายอำเภอบางเลน คณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการทำบุญทั้งจังหวัด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำบุญ ทำกิจกรรมในแต่ละวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักจริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด ราชการ โดยกิจกรรมในวันนี้มีการทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาวัดสุขวัฒนาราม อีกทั้งมีการปลูกต้นไม้บริเวณวัด และบริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์อีกด้วย