เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษและเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษและเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา

             วันที่ 18 กันยายน 2558 ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษและเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ และเชิดชูองค์กร บุคคล ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันกับสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หน่วยงานภาครัฐ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวคลองและเกษตรกรที่เป็นตัวแทนจาก 7 อำเภอ

             นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวว่า จากสถานการณ์คุณภาพในแม่น้ำท่าจีนที่มีสภาพเสื่อมโทรมตลอดแทบทั้งสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง มีปัญหาคุณภาพน้ำอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากมลพิษ ปัญหาผักตบชวา และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิดน้ำท่วม การรุกล้ำของน้ำทะเล ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบันปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมการเกิดภัยพิบัติ และระบบคูคลองที่ตื้นเขิน ตีบตัน ถูกรุกล้ำ มีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขในทางที่ดีขึ้น ทั้งการมีส่วนร่วม การรณรงค์ด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมของพื้นที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ หรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งผลให้ขีดความสามารถในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นเป็นลำดับ

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการแสดงของเยาวชน การสาธิตสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการมอบดล่และเกียรติบัตร สำหรับโครงการชุมชนต้นแบบลดการก่อมลพิษ คลองกับน้ำ น้ำกับชีวิตชาวนครปฐม ซึ่งมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 คลอง และมีคลองต้นแบบดีเด่นจำนวน 5 ด้าน นอกจากนี้มีการมอบตราสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย