เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

             วันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา เพื่อให้ศูนย์ท่าจีนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำท่าจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสายน้ำแบบมีชีวิตในภาพรวมของทั้ง 4 จังหวัดที่อยู่บนลุ่มน้ำท่าจีน

             โดยนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวว่า จากสถานการณ์คุณภาพแม่น้ำท่าจีนที่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากรองรับมลพิษที่ปนเปื้อนสะสมมากับสายน้ำ และมลพิษที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ตลอดจนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเริ่มเข้ามามีบทบาททำให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ชัดเจนมากขึ้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนหวาย ร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา ของโรงเรียนวัดดอนหวาย ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ท่าจีนศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำท่าจีน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมทั่งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ เอกชน และชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศที่มาเยี่ยมชม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน จนสามารถรวบรวมและถ่ายทอดมาเป็นศูนย์เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากศูนย์ท่าจีนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ทำให้ชุดการเรียนรู้ได้รีบความเสียหายทั้งหมด จึงได้พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้คืนสภาพที่พร้อมให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนต่อไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 50 คน สร้างคนรุ่นใหม่เพ่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ และปลูกจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์ และดูแลรักษาแม่น้ำท่าจีน สายน้ำแห่งชีวิตต่อไป สำหรับศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกกามีข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกายภาพและประวัติศาสตร์แม่น้ำท่าจีน ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของลุ่มน้ำท่าจีน โดยปราชญ์ชาวบ้าน ลำดับขั้นตอนของการพัฒนาองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าจีน รวมทั้งวิเคราะห์อนาคตของแม่น้ำท่าจีนนครปฐม

             หลังจากนั้น นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน และกำนันตำบลดอนหวาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดูแลศูนย์สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา เพื่อร่วมกันทำนุบำรุง ดูแลรักษา พัฒนา ให้เกิดประโยชน์สืบไป