เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

โครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             สถาบันพัฒนาครูคณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา และผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2558

             วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา และผลิตภาพของจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครูคณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้เลือกจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัด 1 ใน 4 ของประเทศ จัดทำระบบแนะแนวร่วมระหว่างสถาบันศึกษาสายสามัญกับสายวิชาชีพ

             ทั้งนี้ อาชีวศึกษานครปฐม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือของครูแนะแนวที่มีบทบาทต่อการเลือกเรียนด้านอาชีวศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างระบบแนะแนวร่วมระหว่างสถานศึกษาสายสามัญกับสถานศึกษาสายวิชาชีพของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติของครูผู้ปกครองให้เกิดการยอมรับการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นฐานการประกอบอาชีพในอนาคตและตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนให้ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทางเลือกในการศึกษาสายอาชีพที่ตรงกับความต้องการและทักษะของตนเอง นอกจากนี้เป็นการขับเคลื่อนอัตราการเรียนต่อของนักเรียน ระดับอาชีวศึกษาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหารและครูแนะแนวจากโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 100 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน รวม 200 คน