พิมพ์

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนองค์พระปฐมเจดีย์

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ปีที่ 24 และพิธีมอบทุนแก่พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 13,593,500 บาท

             วันที่ 13 กันยายน 2558 ที่บริเวณหน้ากุฏิศรีสุนทรนาฏ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ ปีที่ 24 และพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ ของพระเดชพระคุณฯ พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ ผู้มีเมตตาธรรม ในการจัดตั้งกองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ อีกทั้งเพื่อให้ผู้รับทุน มีความใกล้ชิด ซาบซึ้งและผูกพันกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามภายหลัง นอกจากนี้เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาปสาทะ แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ ทุกรูปอีกด้วย

             สำหรับพิธีมอบทุนในปีนี้ มีพระภิกษุสามเณร เข้ารับทุน จำนวน 77 ทุน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา จำนวน 1,350 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 960 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 583 ทุน ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 105 ทุน ระดับอุดมศึกษา จำนวน 442 ทุน ทุนอาหารกลางวันและทุนสนับสนุนพิเศษอื่นๆ จำนวน 112 ทุน รวม 4,120 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,593,500 บาท