เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5

             วันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ต่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเฝ้าระวังและปกป้องสถาบันหลักของชาติไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายในการปกป้องพระพุทธศาสนา โดยมีปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา จาก 7 อำเภอในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจำนวน 300 คน ซึ่งมีกิจกรรมปาฐกถาเรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน โดยพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม การบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของสถาบันหลัก และ 3 สถาบันต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อีกทั้งมีการเสวนาเรื่องบทบาทของอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 “นครปฐมโมเดล” นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และจัดให้มีการจัดตั้งผู้แทนอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาประจำอำเภอ และประธานรุ่น ซึ่งจะได้มีส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเป็นองค์กรเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนาและพิทักษ์สถาบันหลักของชาติต่อไป