เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา” และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

             วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 16.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา” และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

             สำหรับการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2558 ณ พุทธมณฑล เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งการเทศน์มหาชาติจัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่ง ที่บรรพบุรุษไทยได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยวัดต่างๆ นิยมจัดให้มีเทศน์มหาชาติขึ้น เพื่อร่วมจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เป็นการเทศน์ลำดับเรื่องราวในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดร นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้กระทรวง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในแต่ละกัณฑ์ และได้ฟังเทศน์มหาชาติ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยอาราธนาพระภิกษุที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์ โดยเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 มีพิธีเปิดงาน เวลา 14.00 น. โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเริ่มมีการเทศกัณฑ์แรก ในเวลา 15.00-16.30 น. คือ กัณฑ์คาถาพัน วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เทศน์กัณฑ์มศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานภัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เทศน์กัณฑ์จุลพน เทศน์กัณฑ์มหาพน กัณฑกุมาร และในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เทศน์กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์นครภัณฑ์ และเทศน์ปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ เรื่อง อริยสัจ 4