เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตูม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตูม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

             วันที่ 9 กันยายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ได้แก่ นายสุวัฒน์ พูลตาล อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยายหอม พื้นที่อำเภอดอนตูม ได้แก่ นายสมใจ เชื้อแถว อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 11 ตำบลสามง่าม , นางสิง พวงวัดโพธิ์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม และนายมนตรี บุตรดี อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยด้วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

             นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับในปี 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 24 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,889,137 บาท สำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่จะใช้งบประมาณ 120,000 บาท ส่วนการปรับปรุง ซ่อมแซม จะพิจารณาจากสภาพบ้านตามความเป็นเป็นจริง โดยคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งการสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอำเภอต่างๆ อีกทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสาในพื้นที่ ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอีกด้วย