เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

เปิดศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้าที่นครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์บริการร่วมใจ ณ เซ็นทรัลศาลายาเพื่อให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ

             วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม และเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมเปิดศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้า เป็นแห่งที่ 2

             นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้า หรือ Government Service Point ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งแห่งแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ที่สามารถรับบริการหลายงานบริการได้ ณ จุดเดียว ในสถานที่ที่เดินสะดวกอย่างห้างสรรพสินค้า และสามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้หลังเวลาเลิกงานและในวันหยุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

             สำหรับศูนย์บริการร่วมใจในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ มีการให้บริการงานจากหน่วยงานภาครัฐที่หลากหลาย อาทิ ที่ทำการปกครอง ให้บริการทำบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ให้บริการยื่นรับจดทะเบียนพาณิชย์ ชำระภาษีป้าย ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขออนุญาตปลูกสร้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้บริการจดทะเบียนคนพิการ การขออนุญาตจัดตั้งหอพัก การกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานขนส่งจังหวัด ให้บริการชำระภาษีรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ให้บริการชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งน้ำประปา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้บริการข้อมูลสิทธิต่างๆ และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วมใจฯ เปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณลานจอดรถทางเข้า G5 โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ และชั้น 7 โซนเครื่องนอน ห้างสรรพสิค้าเซน โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ทั้งนี้จะขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆในเครือเซ็นทรัลต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/gpointthailand